ПРАВИЛНИК за организирање на општински, регионален и државен натпревар на ученици во основно музичко образование

Врз основа на член 30 и во врска со член 3 од Статутот на Здружението на музички и балетски педагози од Република Северна Македонија под име Музички и балетски педагози (во понатамошниот текст Музички и балетски педагози), Собранието на ден 01.02.2022 год. донесе: ПРАВИЛНИК За организирање на општински, регионален и државен Read more…

ПРАВИЛНИК за организирање на општински, регионален и државен натпревар на ученици во основно и средно балетско училиште

Врз основа на член 30 и во врска со член 3 од Статутот на Здружението на музички и балетски педагози од Република Македонија под име Музички и балетски педагози  (во понатамошниот текст Музички и балетски педагози), Собранието на ден  08 – 03 – 2016 год.  донесе: ПРАВИЛНИК За организирање на Read more…

СТАТУТ

Врз основа на член 16, 18, 75, 104 од Законот за Здруженија и Фондации (Сл. Весник на РМ бр. 52/2010), Собранието на здружението “Музички и балетски педагози на седницата одржана на 14. 04. 2011 година го донесе следниот прочистен текст на: СТАТУТ на Здружение на граѓани Музички и балетски педагози Read more…