СТАТУТ

Врз основа на член 16, 18, 75, 104 од Законот за Здруженија и Фондации (Сл. Весник на РМ бр. 52/2010), Собранието на здружението “Музички и балетски педагози на седницата одржана на 14. 04. 2011 година го донесе следниот прочистен текст на: СТАТУТ на Здружение на граѓани Музички и балетски педагози Read more…