ПРАВИЛНИК за организирање на општински, регионален и државен натпревар на ученици во основно и средно балетско училиште

Врз основа на член 30 и во врска со член 3 од Статутот на Здружението на музички и балетски педагози од Република Македонија под име Музички и балетски педагози  (во понатамошниот текст Музички и балетски педагози), Собранието на ден  08 – 03 – 2016 год.  донесе: ПРАВИЛНИК За организирање на Read more…