ПРАВИЛНИК за организирање на општински, регионален и државен натпревар на ученици во основно музичко образование

Врз основа на член 30 и во врска со член 3 од Статутот на Здружението на музички и балетски педагози од Република Северна Македонија под име Музички и балетски педагози (во понатамошниот текст Музички и балетски педагози), Собранието на ден 01.02.2022 год. донесе: ПРАВИЛНИК За организирање на општински, регионален и државен Read more…