бр. Име и презиме Категории Даница Стојанова Славче Величков Христина Никоска Тасеска Цветанка Георгиева Бодови држ. Награда држ.
1 Сара Витанова (2010) Преткатегорија 97 96 97 96 96,50 Прва Награда
2 Матеј Георгиев (2012) Преткатегорија 94 94 94 94 94,00 Втора награда
3 Елена Гуњовска (2010) Преткатегорија 95 95 95 94 94,75 Втора награда
4 Стефан Делипетрев (2010) Преткатегорија            не учествува
5 Макарија Иванова (2012) Преткатегорија 96 97 96 96 96,25 Прва Награда
6 Деа Ивановска (2010) Преткатегорија 99 99 99   99,00 Прва Награда
7 Бисера Јанева (2010) Преткатегорија 98 98 97 97 97,50 Прва Награда
8 Васил Јанков (2010) Преткатегорија 93 94 93 93 93,25 Втора награда
9 Марија Јанкоска (2010) Преткатегорија 94 93 93 93 93,25 Втора награда
10 Захарија Јованова (2010) Преткатегорија 95 95 95 95 95,00 Прва Награда
11 Еда Калики (2010) Преткатегорија 94 94 94 94 94,00 Втора награда
12 Ана Мазнејкова (2010) Преткатегорија 100 100 100 100 100,00 ПРВО МЕСТО
13 Љупчо Малинов (2010) Преткатегорија 90 90 89 89 89,50 Трета награда
14 Клара Методиева (2010) Преткатегорија            не учествува
15 Михаил Митовски (2010) Преткатегорија 89 89 89 89 89,00 Трета награда
16 Душица Митрева (2011) Преткатегорија 95 96 95 95 95,25 Прва Награда
17 Стефан Митревски (2010) Преткатегорија 99 99 99 99 99,00 Прва Награда
18 Петра Митровиќ (2010) Преткатегорија 98 98 98 98 98,00 Прва Награда
19 Теа Најдовска (2011) Преткатегорија 93 92 93 93 92,75 Втора награда
20 Мила Нечовска (2010) Преткатегорија 98 98 98 98 98,00 Прва Награда
21 Петар Рафајловски (2010) Преткатегорија 97 97 96 97 96,75 Прва Награда
22 Димитриј Ристов (2011) Преткатегорија 93 93 93 93 93,00 Втора награда
23 Весна Самоникова (2011) Преткатегорија 93 94 93 93 93,25 Втора награда
24 Андреј Сековски (2011) Преткатегорија 91 92 91 91 91,25 Втора награда
25 Владимир Скендерски (2011) Преткатегорија 89 90 89 89 89,25 Трета награда
26 Ана Спасова (2010) Преткатегорија           не учествува
27 Славица Трајанова (2011) Преткатегорија 92 92 92 92 92,00 Втора награда
28 Стефан Трајаноски (2010) Преткатегорија 97 96 96 96 96,25 Прва Награда
29 Лука Трпчев (2011) Преткатегорија 88 89 88 88 88,25 Трета награда
30 Ахмед Туле (2011) Преткатегорија 96 95 95 95 95,25 Прва Награда
31 Тамара Ушинова (2011) Преткатегорија            не учествува
32 Андреј Филев (2010) Преткатегорија 96 96 96 96 96,00 Прва Награда
33 Јован Филев (2011) Преткатегорија 95 95 95 95 95,00 Прва Награда
34 Мила Христовска (2010) Преткатегорија 94 94 94 94 94,00 Втора награда
35 Лав Чајка Тодоровски (2010) Преткатегорија 93 93 93 93 93,00 Втора награда

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.