бр. Име и презиме Категории Даница Стојанова Славче Величков Христина Никоска Тасеска Цветанка Георгиева Бодови држ. Награда држ.
1 Ева Арсова (2006) Прва Б – категорија 92 93 94 92 92,75 Втора награда
2 Никола Величков (2007) Прва Б – категорија 93   93 93 93,00 Втора награда
3 Стојанчо Јованов (2007) Прва Б – категорија 88 89 88 87 88,00 Трета награда
4 Давид Кузмановски (2006) Прва Б – категорија 85 87 86 85 85,75 Трета награда
5 Златица Лазарова (2007) Прва Б – категорија 96 96 96 95 95,75 Прва Награда
6 Мартина Пачоова (2006) Прва Б – категорија 95 94 93 94 94,00 Втора награда
7 Анастасија Петреска (2006) Прва Б – категорија 100 100   100 100,00 ПРВО МЕСТО
8 Ива Салтирова (2007) Прва Б – категорија 86 88 87 86 86,75 Трета награда
9 Џеврије Туле (2006) Прва Б – категорија 99 99 98 98 98,50 Прва Награда

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.