Брошура со учесници и детален распоред со акустични проби:

РАСПОРЕД
ДИСЦИПЛИНА
КАТЕГОРИЈА
ДАТАЧАСМЕСТО
СОЛФЕЖ  – диктатсреда,  26 мај 202110:00 часотКабинет по солфеж
СОЛФЕЖ – усносреда,  26 мај 202111:00 часотКабинет по солфеж
ТЕОРИЈАсреда,  26 мај 202111:30 часотКабинет по солфеж
ПИЈАНОпеток, 28 мај 202111:15 часотКонцертна сала
ВИОЛИНАчетврток, 27 мај 202111:30 часотКонцертна сала
ВИОЛОНЧЕЛОчетврток, 27 мај 202113:35 часотКонцертна сала
КОНТРАБАСчетврток, 27 мај 202113:35 часотКонцертна сала
КЛАСИЧНА ГИТАРАчетврток, 27 мај 202110:15 часотКонцертна сала
ФЛЕЈТАчетврток, 27 мај 202115:15 часотКонцертна сала
КЛАРИНЕТсреда,  26 мај 202111:20 часотКонцертна сала
САКСОФОНсреда,  26 мај 202112:45 часотКонцертна сала
ТРУБАсреда,  26 мај 202114:30 часотКонцертна сала
ПЕЕЊЕпеток, 28 мај 202110:40 часотКонцертна сала
УДИРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИсреда,  26 мај 202110:00 часотСкопје
ХАРМОНИКАсреда,  26 мај 202110:15 часотКонцертна сала