Трета – А  категорија  I, II година

Прва етапа

  1. Една старокласична арија
  2. Една соло песна по слободен избор
  3. Една славјанска композиција по избор

Втора етапа

  1. Една оперска арија по избор

Трета – Б  категорија  III, IV година

Прва етапа

  1. Една староклсична арија
  2. Една барокна композиција
  3. Една соло песна по избор

Втора етапа

  1. Две оперски арии по слободен избор

Програмата во двете категории се изведува на памет