Трета А категорија  I, II  ГОДИНА

I Етапа

1. Една композиција по избор (на памет)

2. Композиција по слободен избор

 • В.А.Моцарт – Концертно Рондо,Es – dur
 • Л.Керубини – Варијации
 • Бујановски – Скандинавија – Пиеса за соло хорна
 • Ж.Присл – Скерцето

II Етапа

1. Концерт по избор

 • К.Сен-Санс – Концерт
 • В.А.Моцарт – Концерт бр.3, Еs-dur
 • Ф.С.Меркаданте – Концерт
 • К.Матис – Концерт – b-moll

2. Виртуозна композиција по слободен избор
Росини – Прелудиј,Тема и Варијации (предлог)


Трета – Б категорија III, IV  ГОДИНА

I Етапа

1. Една композиција по избор  (на памет)

2. Композиција по слободен избор

 • Бујановски – Русија – Пиеса за соло хорна
 • П.Дика – Виланела
 • Деспорт – Балада Норманде
 • Бусер – Црквата на Свети Хуберт
 • А.Дипуи – Варијации
 • Лортзинг – Лиед
 • Шпор – Романса дие Роса
 • Боца – Шан Лоинтан
 • Аладов – Симфонија Пасторал

II Етапа

1. Концерт по избор

 • В.А.Моцарт – Концерт – бр.2, Еs-dur
 • В.А.Моцарт – Концерт – бр.4, Es – dur
 • Ј.Хајдн – Концерт бр.2
 • J.Хајдн – Концерт бр.1
 • Р.Штраус – Концерт бр.1

2. Виртуозна композиција по слободен избор
Р.Шуман – Аdagio и Allegro (предлог)


Четврта категорија – Постдипломци

I Етапа

1. П.Хиндемит – Соната –  (зададена композиција – на памет)

2. Композиција по слободен избор

 • Бујановски – Јапонија – Пиеса за соло хорна
 • В.Гржиниќ – Кончертино
 • П.Видал – Концертна пиеса
 • Б.Бјелински – Кончертино за хорна и камерен оркестар (пијано)

II Етапа

1. Концерт по избор

 • П.Хиндемит – Концерт
 • Р.Штраус – Концерт бр.2
 • Х.Томази – Концерт за хорна
 • К.Нистед – Концерт за хорна и оркестар
 • Ф.Мадсен – Концерт за хорна и оркестар
 • В.Белини – Концерт за хорна
 • М.Милетиќ – Концерт за хорна

2. Виртуозна копозиција по слободен избор

 • К.М.Вебер – Кончертино (предлог)

*НАПОМЕНА: За сите композиции кои се наведени во програмата располагам со нотен материјал
доц. м-р Александар Гошев