ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Мелодиски диктат: Во C– дур од 8 такта, постапно движење  во половини, четвтини и осмини ноти, во 2/4 такт.
 • Мелодиска вежба прима виста во С – дур, скалично и терцно движење, со сите елементи на диктатот.
 • Слушна анализа препознавање на тонови во С – дур, скалично, терцно движење во половини, четвтини и осмини ноти.
 • Теорија на музика – запишување на а-мол скала (природен, хармонски и мелодиски вид).
 • Мелодиски диктат: Во C– дур од 8 такта, постапно и терцно движење  во половини, четвртини и осмини ноти, во 2/4 и 3/4 такт.
 • Мелодиска вежба прима виста во G – дур, скалично и терцно движење, со сите елементи на диктатот.
 • Слушна анализа, препознавање на тонови во G – дур, .
 • Теорија на музика – запишување на е-мол скала (природен, хармонски и мелодиски вид)
 • Мелодиски диктат: Во дурска скала до 1 предзнак до 8 такта, скалично, терцно и квинтно движење во половини, четвтини и осмини ноти. Ритмички елементи - пунктирани ноти, синкопа.
 • Мелодиска вежба:прима виста во дурска или молска скала до 1 предзнак, Мелодика – скок до квинта, Ритмички елементи - сите елементи на диктатот и четириделна поделба.
 • Слушна анализа: Слушање и запишување на тонови во дурска скала до 1 предзнак.
 • Теорија на музика: Именување и бележење на тонови во виолински и бас клуч во голема, мала, прва, втора октава.
  • Мелодиски диктат: Во дурска или молска скала до 1 предзнак до 8 такта, скалично, терцно и квинтно движење во половини, четвтини и осмини ноти. Ритмички елементи – пунктирани ноти, синкопа.
  • Мелодиска вежба:прима виста во дурска или молска скала до 2 предзнака, Мелодика – скок до квинта, Ритмички елементи - сите елементи на диктатот и четириделна поделба.
  • Слушна анализа: Слушање и запишување на тонови во дурска скала до 2 предзнак.
  • Теорија на музика: Именување и бележење на тонови во виолински и бас клуч во голема, мала, прва, втора и трета октава.
   • Мелодиски диктат: Во дурска или молска скала до 2 предзнака од 8 до 10 такта. Мелодика - скалично терцно и квинтно движење во половини, четвртини и осмини ноти. Ритмика - пунктирани ноти, синкопа, триола.
   • Мелодиска вежба:во дурска или молска скала до 3 предзнака, до 12 такта. Со сите елементи на диктатот и четириделна поделба
   • Слушна анализа: Препознавање и шифрирање на интервали до октава,
   • Парлато: бас клуч со сите елементи кои ги содржи мелодиската вежба.
   • Мелодиски диктат: во дурска или молска скала до 3 предзнака од 8 до 10 такта. Мелодика – скок до октава; Ритмика - со сите елементи и четириделна поделба.
   • Мелодиска вежба: во дурска или молска скала до 3 предзнака, до 12 такта. Со сите елементи на диктатот и четириделна поделба,
   • Слушна анализа: Препознавање и шифрирање на интервали до октава (со разрешување на зголемена кварта и намалена квинта)
   • Парлато: бас клуч со сите елементи кои ги содржи мелодиската вежба.
   • Мелодиски диктат: во дурска или молска скала до 3 предзнака од 8 до 12 такта, зависно од метарот. Мелодика - со сите елементи скок до октава. Ритмика – со сите елементи
   • Мелодиска вежба: во дурска или молска скала до 4 предзнака, до 16 такта; Мелодика - скокови до октава; Ритмика – со сите елементи
   • Слушна анализа: Препознавање и шифрирање на квинтакорди,
   • Парлато: бас клуч со сите елементи кои ги содржи мелодиската вежба.
   • Мелодиски диктат: во дурска или молска скала до 3 предзнака од 8 до 12 такта, зависно од метарот. Мелодика - со сите елементи скок до октава. Ритмика – со сите елементи.
   • Мелодиска вежба:во дурска или молска скала до 4 предзнака, до 16 такта; Мелодика - скокови до октава и алтерирано IV стапало; Ритмика – со сите елементи и троделна поделба на тактот (3/8,6/8 такт).
   • Слушна анализа: Препознавање и шифрирање на квинтакорди,
   • Парлато: бас клуч со сите елементи кои ги содржи мелодиската вежба.
   • Мелодиски диктат: Во C– дур  од 8 такта, постапно движење  во половини, четвтини и осмини ноти, во 2/4 такт.
   • Мелодиска вежба:прима виста во дурска или молска скала со 1 предзнак. Мелодика - скалично и терцно движење. Ритмика – дводелна поделба, пунктиран ритам, синкопа.
   • Слушна анализа: препознавање и запишување на тонови во С – дур
   • Мелодиски диктат: Во дурска или молска скал до 1 предзнак од 8 до 10 такта. Мелодика – скалично терцно и квинтно движење. Ритмика – дводелна поделба, пунктиран ритам, синкопа.
   • Мелодиска вежба:во дурска или молска скала до 3 предзнака до 12 такта. Мелодика – скок на главните стапала. Ритмика – дводелна и четириделна поделба, синкопа, пунктиран ритам и триола.
   • Слушна анализа: Препознавање и шифрирање на интервали по големина и вид до квинта.
    • Мелодиски диктат: Во дурска или молска скал до 2 предзнака од 8 до 10 такта. Мелодика – скалично терцно и квинтно движење. Ритмика – дводелна поделба, пунктиран ритам, синкопа и триола.
    • Мелодиска вежба:во дурска или молска скала до 3 предзнака до 12 такта. Мелодика – скок на главните стапала. Ритмика – дводелна и четириделна поделба, синкопа, пунктиран ритам и триола.
    • Слушна анализа: Препознавање и шифрирање на интервали по големина и вид до октава без разрешување.
    • Мелодиски диктат: Во дурска или молска скала до 3 предзнака од 10 до 12 такта, со сите елементи. Мелодика – скок до октава. Ритмика – дводелна и четириделна поделба, синкопа, пунктиран ритам и триола.
    • Мелодиска вежба:прима виста до 4 предзнака до 16 такта со сите елементи од диктатот.
    • Слушна анализа: Препознавање и шифрирање на интервали по големина и вид до октава со разрешување
    • Мелодиски диктат:Во дурска или молска скала до 3 предзнака од 10 до 12 такта, со сите елементи. Мелодика – скок до октава. Мелодиска вежба:прима виста до 4 предзнака до 16 такта со сите елементи.
    • Слушна анализа Препознавање и шифрирање на квинтакорди
    • Мелодиски диктат: Во С – дур до 8 такта. Пунктиран ритам, синкопа, дводелна поделба.
    • Мелодиска вежба: прима виста во дурска или молска скала до 2 предзнака од 10 до 12 такта, четириделна поделба.
    • Слушна анализа: Препознавање и запишување на интервали по големина.
    • Мелодиски диктат: Во дурска или молска скала до 2 предзнака од 8 до 10 такта, Дводелна и троделна поделба
    • Мелодиска вежба: прима виста во дурска или молска скала до 4 предзнака
    • Слушна анализа: Препознавање и запишување на интервали по вид и големина.
    • Основни поими, звук и тон, ноти, линиски систем
    • Музички симболи, клучеви, имиња на тоновите
    • Тонски систем во сите октави
    • Нотни вредности и паузи
    • Знаци за продолжување на траењето
    • Едноставни и сложени тактови
    • Лак, точка, корона
    • Интервали
    • Скали
    • Такт
    • Сложени и нерамноделни тактови
    • Неправилни тонски групи
    • Скали – Квинтен круг
    • Интервали
    • Дијатонски и хроматски цел и полустепен
    • Енхармонски тонови
    • Динамика
    • Нерамноделни Тактови
    • Сите скали
    • Хроматски скали
    • Акорди и превртувања
    • Темпо - динамика
    • Сите скали надолу и нагоре (дурски – молски)
    • Староцрквени скали
    • Хроматски скали
    • Темпо и артикулација
    • Квинтакорди
    • Скалиќни квинтакорди
    • Многустраност на квинтакордот
    • Темпо, динамика, артикулација
    • Основни поими, звук и тон, ноти, линиски систем
    • Музички симболи, клучеви, имиња на тоновите
    • Тонски систем во сите октави
    • Нотни вредности и паузи
    • Знаци за продолжување на траењето
    • Едноставни и сложени тактови
    • Лак, точка, корона
    • Интервали
    • Скали
    • Такт
    • Сложени и нерамноделни тактови
    • Неправилни тонски групи
    • Скали – Квинтен круг
    • Интервали
    • Дијатонски и хроматски цел и полустепен
    • Енхармонски тонови
    • Сите скали надолу и нагоре (дурски – молски)
    • Староцрквени скали
    • Хроматски скали
    • Темпо и артикулација
    • Квинтакорди
    • Многустраност на квинтакордот
    • Темпо, динамика, артикулација
    • Нерамноделни Тактови
    • Акорди и превртувања
    • Основни поими, звук и тон, ноти, линиски систем
    • Музички симболи, клучеви, имиња на тоновите
    • Тонски систем во сите октави
    • Нотни вредности и паузи
    • Знаци за продолжување на траењето
    • Едноставни и сложени тактови
    • Лак, точка, корона
    • Интервали
    • Основни поими, звук и тон, ноти, линиски систем
    • Музички симболи, клучеви, имиња на тоновите
    • Тонски систем во сите октави
    • Нотни вредности и паузи
    • Знаци за продолжување на траењето
    • Едноставни и сложени тактови
    • Лак, точка, корона
    • Интервали
    • Скали
    • Сите скали надолу и нагоре (дурски – молски)
    • Староцрквени скали
    • Хроматски скали
    • Темпо и артикулација
    • Квинтакорди
    • Скалиќни квинтакорди
    • Многустраност на квинтакордот
    • Темпо, динамика, артикулација
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    КАТЕГОРИИ:   ПРОГРАМА: МИНУТАЖА
    II   одделение Две композиции со различен карактер до  3 минути
    III  одделение Две композиции со различен карактер до  3 минути
    IV  одделение Две композиции со различен карактер до  4 минути
    V   одделение Две или повеќе композиции од различни епохи до 6 минути
    VI  одделение Две или повеќе композиции од различни епохи до 8 минути
    VII одделение 1. Преткласична полифона композиција
    2. Слободен избор
    до 10 минути
    VIII одделение 1. Преткласична полифона композиција
    2. Класика: Сонатен став, варијации или рондо
    3. Слободен избор
    до 12 минути
    IX одделение 1. Преткласична полифона композиција
    2. Класика: Сонатен став, варијации или рондо
    3. Слободен избор
    до 15 минути
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    КАТЕГОРИИ:   ПРОГРАМА: МИНУТАЖА
    II   одделение Две композиции со различен карактер до  3 минути
    III  одделение Две композиции со различен карактер до  3 минути
    IV  одделение Две композиции со различен карактер до  4 минути
    V   одделение Две или повеќе композиции од различни епохи до 6 минути
    VI  одделение Две или повеќе композиции од различни епохи до 8 минути
    VII одделение 1. Концерт: I или II и III став
    2. Слободен избор
    до 10 минути
    VIII одделение 1. Концерт: I или II и III став
    2. Слободен избор
    до 12 минути
    IX одделение 1. Ж. Ф. Мазас I, Етида бр.30 (задолжителна композиција)
    2. Концерт: I или II и III став
    3. Слободен избор
    до 15 минути
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    VI одделение: две или повеќе композиции од различни епохи до 6  минути
    VII одделение: две или повеќе композиции од различни епохи до 8  минути
    VIII  одделение: две или повеќе композиции од различни епохи до 10 минути
    IX одделение: две или повеќе композиции од различни епохи до 12 минути
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    КАТЕГОРИИ:   ПРОГРАМА: МИНУТАЖА
    II   одделение Две композиции со различен карактер до  3 минути
    III  одделение Две композиции со различен карактер до  3 минути
    IV  одделение Две композиции со различен карактер до  4 минути
    V   одделение Две или повеќе композиции од различни епохи до 6 минути
    VI  одделение Две или повеќе композиции од различни епохи до 8 минути
    VII одделение 1. Концерт: I или II и III став 2. Една или повеќе композиции слободен избор до 10 минути
    VIII одделение 1. Концерт: I или II и III став 2. Една или повеќе композиции слободен избор до 12 минути
    IX одделение 1. Концерт: I или II и III став 2. Една или повеќе композиции слободен избор до 15 минути
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    I одделение: две композиции со различен карактер до 4 минути
    II одделение: две или повеке композиции со различен карактер до 6 минути
    III одделение: две или повеке композиции од различни епохи до 8 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    I одделение: две композиции со различен карактер до 4 минути
    II одделение: две или повеке композиции со различен карактер до 6 минути
    III одделение: две или повеке композиции од различни епохи до 8 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 10 минути
    VI одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 12 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    I одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 4 минути
    II одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 6 минути
    III одделение: две или повеќе композиции со различен карактер до 8 минути
    (Една композиција задолжително се изведува на памет)
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата; РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата; ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.
    I одделение: 1. Две вокализи со различен карактер до 3 минути
    II одделение: 1. Две вокализи со различен карактер
    2. Една стара класика
    до 7 минути
    III одделение: 1. Две вокализи со различен карактер
    2. Еден лид (романтизам)
    до 7 минути
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: слободен избор од програмата;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    I, II одделение: две композиции, една во 7/8 такт, до 4 минути
    III одделение: две композиции, една во 9/8 такт, до 6 минути
    IV одделение: две или повеќе композиции, една во 9/8, до 8 минути
    V  одделение: две или повеќе композиции, еднс во 11/8, до 10 минути
    VI одделение: две или повеке композиции, една во 11/8, до 12 минути

    Материјалот задолжително да биде во духот на македонскиот фолклор со оригиналните мелизми, украси и стил на музицирање.

    Инструменталните состави да користат исклучиво инструменти кои се изучуваат во основните училишта по предметот традициски инструменти (кавал, тамбура, гајда, тапан и глас).
    ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАР: една композиција за мал барабан;
    РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР: пиеса за ксилофон;
    ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР: целосна програма.

    Одделение Програма   Минутажа  
    II одд. 1.     Задолжително една композиција за мал барабан.
    2.     Пиеса по избор за ксилофон.
    до 4 мин.
    III одд. 1.     Задолжително една композиција за мал барабан.
    2.     Пиеса за ксилофон.
    3.     Композиција ( пиеса, етида ) по избор за тимпани.
    до 6 мин.
    IV одд. 1.     Задолжително една композиција за мал барабан.
    2.     Пиеса за ксилофон.
    3.    Композиција (пиеса, етида ) по избор за тимпани.
    до 8 мин.
    V одд. 1.     Задолжително една композиција за мал барабан.
    2.     Пиеса за темпериран инструмент по избор.
    3.     Композиција за удирачки инструмент по избор.
    до 10 мин.
    VI одд. 1.     Задолжително една композиција за мал барабан.
    2.     Пиеса за темпериран инструмент по избор.
    3.     Композиција за удирачки инструмент по избор.
    до 12 мин.