ТРЕТА – А – Категорија ( I, II година)

Прва етапа (програма до 10 минути)

Две или повеќе композиции со различен стил и карактер

Втора етапа (програма до 20 минути)

Две или повеќе композиции со различен стил и карактер

ТРЕТА – Б – Категорија ( III, IV година)

Прва етапа (програма до 15 минути)

Две или повеќе композиции со различен стил и карактер

Втора етапа (програма до 25 минути)

Две или повеќе композиции со различен стил и карактер

ЧЕТВРТА –  категорија (постдипломци)

Прва етапа:

Програма по избор до 25 минути.

Втора етапа:

Рециталски програм до 40-45 минути.

Трета етапа:

Концерт за гитара и оркестар.