ТРЕТА – А – категорија  (I, II година)

Прва етапа (програма до 35 мин.)
 1. Дипор – Етида бр.6
 2. Ј. С. Бах: Два става од 1 – 3 Свита за соло виолончело
 3. Барокна соната или свита по избор
 4. Концертна пиеса по избор
Втора етапа (програма до 35 мин.)
 1. Концерт по избор
 2. Композиција од современ автор

ТРЕТА – Б – категорија  (III, IV година)

Прва етапа (програма до 40 мин.)
 1. Д. Попер: Етида бр. 17
 2. Ј. С. Бах: Два става од 3 – 6 Свита за соло виолончело
 3. Соната од периодот на класицизмот до денес
Втора етапа (програма до 40 мин.)
 1. Концерт од периодот на романтизмот до денес
 2. Концертна пиеса по изборЧЕТВРТА –  категорија (постдипломци)

Прва етапа:

Програма по избор до 25 минути.

Втора етапа:

Рециталски програм до 40-45 минути.

Трета етапа:

Концерт за виолончело и оркестар.