ХОР

женски хор од 16 до 60 пеачи

машки хор  од 16 до 60 пеачи

мешовит хор од 24 до 60 пеачи

ПРОГРАМА до 30 минути

 • Една полифона композиција
 • Една или повеќе композиции (од ист автор)
 • Една композиција од македонски автор

ОРКЕСТАР

Сите оркестри настапуваат со диригент.

Диригентот може со оркестарот да изведува свое дело.

Гудачкиот оркестар е составен од 12 гудачи.

Дувачкиот оркестар е составен од 12 дувачи.

Симфонискиот оркестар во составот мора да има 12 дувачи.

Оркестарот од хармоники е составен од најмалку 12 изведувачи.

Во оркестарот хармоники покрај класичните инструменти, можат да се користат и бас-хармоники со или без појачала, електрониум, електровокс и сите видови ударалки.

Композициите што се по избор доколку се циклични не мора да се иведуваат во целост.

ГУДАЧКИ ОРКЕСТАР
 1. Еден циклус
 2. Дело по избор
 3. Дело од современ автор

(Делата треба да се од различни стилски епохи)

ДУВАЧКИ ОРКЕСТАР
 1. Еднен циклус
 2. Едно дело по избор (дозволена е обработка)
 3. Дело од современ автор

(Делата треба да се од различни стилски епохи)

КАМЕРЕН ОРКЕСТАР
 1. Едно циклично дело
 2. Едно дело по избор

(Делата се од различни стилски епохи)

СИМФОНИСКИ ОРКЕСТАР
 1. Едно циклично симфониско дело од виенските класичари до денес.
 2. Дело по избор.

(Делата треба да се од различни стилски епохи)

ОРКЕСТАР ХАРМОНИКИ
 1. Едно циклично дело
 2. Едно дело по избор

(Делата треба да се од различни стилски епохи)