ТРЕТА – А – Категорија (I, II година)

Слободен програм во траење до 10 минути

ТРЕТА – Б –  Категорија (III, IV година)

Слободен програм до 15 минути