Државниот натпревар ќе се одржи 18-19 мај 2022 во просториите на ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ Скопје по следниот нацрт распоред. Детална саатница по одделенија ќе биде истакната во натпреварувачката книшка во текот на наредниот ден.

ДИСЦИПЛИНАДАТАЧАСМЕСТО
СОЛФЕЖ  – диктатчетврток, 19 мај 202209:30 часотКабинет по солфеж
СОЛФЕЖ – усночетврток, 19 мај 202211:00 часотКабинет по солфеж
ТЕОРИЈАчетврток, 19 мај 202211:00 часотКабинет по солфеж
ПИЈАНО II-VIсреда,  18 мај 202209:30 часотПрви спрат кабинет бр. 6
ПИЈАНО VII-IXчетврток, 19 мај 202209:30 часотКонцертна сала
ВИОЛОНЧЕЛОчетврток, 19 мај 202209:30 часотПрви спрат кабинет бр. 6
ВИОЛИНАчетврток, 19 мај 202211:10 часотПрви спрат кабинет бр. 6
КЛАСИЧНА ГИТАРАсреда,  18 мај 202209:30 часотМузиколошки кабинет
КЛАРИНЕТсреда,  18 мај 202209:30 часотТрети спрат кабинет бр. 2
САКСОФОНсреда,  18 мај 202212:30 часотТрети спрат кабинет бр. 2
ФЛЕЈТАсреда,  18 мај 202212:50 часотТрети спрат кабинет бр. 2
ТРУБАсреда,  18 мај 202215:00 часотТрети спрат кабинет бр. 2
ТРОМБОНсреда,  18 мај 202217:00 часотТрети спрат кабинет бр. 2
ПЕЕЊЕсреда,  18 мај 202213:30 часотПрви спрат кабинет бр. 6
УДИРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИсреда,  18 мај 202209:30 часотКабинет по ударни
ХАРМОНИКАсреда,  18 мај 202210:30 часотМузиколошки кабинет