бр. Име и презиме Категории Вид на образо-
вание
Бодови држ. Награда држ.
1 Славица Томова (2004) Прва В – категорија 6 97,00 Прва Награда
2 Клементина Ѓорѓиева (2004) Прва В – категорија 6 76,00 диплома за учество
3 Мери Манасиева (2004) Прва В – категорија 6 98,00 Прва Награда
4 Михаил Митев (2004) Прва В – категорија 6 100,00 ПРВО МЕСТО
5 Иван Митковски (2004) Прва В – категорија 6 91,00 Втора награда
1 Јаков Гавриловски (2006) Прва В – категорија 9 94,00 Втора награда
2 Анѓела Иванова (2006) Прва В – категорија 9 91,00 Втора награда
3 Ивана Мазнејкова (2006) Прва В – категорија 9 97,00 ПРВО МЕСТО
4 Сања Миленковиќ (2004) Прва В – категорија 9 86,00 Трета награда
5 Емилија Николовска (2005) Прва В – категорија 9 95,00 Прва Награда
6 Ева Стојановска (2005) Прва В – категорија 9 94,00 Втора награда

Комисија:

Данијела Весиќ
Љубица Бојаџиевска
Маја Трајковска
Митко Грков
Благој Николов

Министерството за образование и наука за освоено прво место на ученикот и неговиот наставник им доделува парична награда. Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организаран натпреварот.

Повеќе информации на следниот линк.