ТРЕТА – А – Категорија ( I, II година)

Прва етапа
  1. Една композиција настаната до 1800 година
  2. Една виртуозна композиција, оригинално напишана за хармоника.
Втора етапа

Слободен програм  во траење од 15 до 20 минути.

Најмалку една од композициите мора да биде оригинално дело за хармоника. Дозволени се ставови од поголеми циклични форми.

ТРЕТА – Б – Категорија ( III, IV година)

Прва етапа
  1. Една композиција настаната до 1800 година
  2. Една виртуозна композиција, оригинално напишана за хармоника.
Втора етапа

Слободен програм  во траење од 20 до 25 минути.

Најмалку една од композициите мора да биде оригинално дело за хармоника. Дозволени се ставови од поголеми циклични форми.

ЧЕТВРТА –  категорија (постдипломци)

Прва етапа:

Програма по избор до 25 минути.

Втора етапа:

Рециталски програм до 40-45 минути.

Трета етапа:

Концерт за хармоника и оркестар.

*Програмот во сите категории се изведува напамет