ТРЕТА – А – Категорија ( I година)

  1. ЕДНОГЛАСЕН ДИКТАТ
  2. СЛУШАЊЕ И ГРАДЕЊЕ АКОРДИ (интервали, сите видови тризвуци, четиризвуци во основен облик и мал дурски септакорд со превртувања) 
  3. СОЛФЕЖИРАЊЕ НА НЕПОЗНАТА ВЕЖБА

ТРЕТА – б – Категорија ( II година)

  1. ДВОГЛАСЕН ДИКТАТ
  2. СЛУШАЊЕ И ГРАДЕЊЕ АКОРДИ (сите од претходната категорија, четиризвуци со превртувања и намален како четиризвук, зголемен квинтакорд со превртувања)
  3. СОЛФЕЖИРАЊЕ НА НЕПОЗНАТА ВЕЖБА